СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ЕНГЛЕСКИХ ИЗРАЗА SAFETY, SECURITY И SAFETY MANAGEMENT

Одбору за стандардизацију српског језика обратио се г. Милан Лежаић писмом у коме поставља питање превода енглеских израза safety, security и safety management (system). Писмени одговор академика Ивана Клајна Одбор за стандардизацију усвојио је као одлуку бр. 61.

***

ДИРЕКТОРАТУ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДИРЕКТОРУ СЕКТОРА ЗА ВАЗДУШНУ ПЛОВИДБУ

г. Милану Лежаићу

Поштовани г. Лежаићу,
У Вашем писму од 24. 10. 2008. поставили сте питање превода енглеских израза safety, security и safety management (system) на српски. Ви наводите да се традиционално у ваздухопловству safety преводи као безбедност,a security као сигурност,док се данас, првенствено под утицајем стручњака из војске и полиције, јавља тежња ка обрнутом преводу (safety – сигурност,security – безбедност).

Пошто сам прегледао документацију коју сте ми доставили и консултовао више енглеских и српских речника, сматрам да Вам у име Одбора за стандардизацију могу дати следећи одговор.

Став наших лингвиста одувек је био да једном усвојену терминологију, у било којој струци, не треба мењати, осим ако је дошло до промене у стварима и појавама које ти термини означавају. С друге стране, разлика између појмова safety и security специфично је енглеска, и не треба очекивати да се један од њих може увек превести нашим безбедност a други нашим сигурност. У српском (вероватно не и у хрватском) безбедност је израз у широј употреби, па се може употребити као превод и за safety и за security. Уколико се жели направити разлика, security се у већини контекста може превести са обезбеђење, мере обезбеђења односно заштита. Детаљније о овоме можете видети у Образложењу које следи.

Ha друго Ваше питање, о преводу енглеског safety management (system),мој предлог је да се преведе са управљање обезбеђењем односно систем управљања обезбеђењем.

Образложење

Из дефиниција које сте цитирали у Вашем писму, као и из члана 11 (Aviation Safety) и 12 (Aviation Security) Споразума ЕСАА, недвосмислено произлази да се израз safety односи на заштиту од случајних нежељених догађаја, кварова, удеса и сл., док security значи заштиту од намерне штете (терористичких подухвата, саботаже и слично). На исти закчључак упућују и дефиниције у енглеским једнојезичним речницима, као и сложени изрази који сс наводе у енглеско-српским речницима: тако се road safety (безбедност у саобраћају) или safety at work (заштита на раду) односе на несрећне случајеве, док су security service (служба безбедностн, обезбеђење) или security guard (службеник обезбеђења, чувар) усмерени против намерних противправних радњи.

Остали европски језици углавном имају само по један израз за оба ова појма. Отуда, у Чикашкој конвенцији о међународном цивилном ваздухопловству, реч security,која се јавља само у Уводу, на остала три језика преведена је једнако као и safety (y члановима 3d, 5, 9а, 9b, 15, 35b, 37, 44h, 64): на француском sécurité,на шпанском securidad,на руском безоnасносmь. Слично је и у италијанском и у немачком, где се обе енглеске именице преводе са sicurezza односно са Sicherheit.

Што се тиче наших именица безбедност и сигурност, у основном значењу оне су мање-више синоними. To потврђује и Речник Матице српске, где се у дефиницији речи безбедност наводи и сигурност као синоним и обрнуто. Разлика међу њима није заснована нa случајном илн намерном изазивању штете, као у енглеском, него је пре свега у томе што сигурност има још четири секундарна значења (поузданост, одлучност, одређеност итд.) која безбедност нема. У српско-енглеском речнику Мортона Бенсона безбедност је преведено као „security, safety“ a сигурност као „safety, security“. Већ поменути израз road safely преводимо са безбедност у саобраћају,али за safety belt,из исте области, усвојили смо превод сигурносни појас;за safety measures (safety precautions) y енглеско-српском речнику Бориса Хлебеца дат је превод „мере безбедности, сигурносне мере“.

Све то потврђује да се однос између нашег безбедност и сигурност не може ни у једном ни у другом смеру изједначити са оним између енглеског safety и security. У већ поменутим члановима Чикашке конвенције где је у оригиналу safety,код нас је свуда преведено као безбедност;изузетак је само члан 15, где је „for the safety and expedition of air navigation“ преведено „ради олакшавања ваздушне пловидбе и доприношења њеној сигурности“. Израз сигурност јавља се још и у преводу члана 69, као превод придева safe (are not reasonably adequate for the safe…operation – не одговарају у довољној мери обезбеђењу сигурности),али ту је очигледно изазван потребом да се избегне спој обезбеђење безбедности,који звучи плеонастично. У Уводу, general security преведено је као општа безбедност.

Превођење security са сигурност могло би имати извесног ослонца у заједничком пореклу (обе су у крајњој линији од латинског securus),али етимолошка сродност не може бити једино битно мерило за значење. У лингвистици је добро позната појава тзв. „лажних пријатеља“, речи од истог корена али с различитим значењем, које често доводе до погрешних превода: тако еиглеско novel није новела него роман, actual незначи актуелан него прави, стварни,sympathetic није симпатичан него благонаклон, пун разумевања и сл. Употреби именице сигурност нарочито су склони Хрвати (који наш Савет безбедности = Security Council називају Bujeћe сигурности),али код нас би изрази као сигурност путника могли бити двосмислени (безбедност путника или сигурност да ће стићи на одредиште?), a не можемо рећи сигурност тамо где се енглеско security односи на органе безбедности, као у security service, airport security, to call/to alert security и сл.

C обзиром на све ово, закључујем да наш израз безбедност обухвата семантичка поља обеју енглеских именица. При том би се safety увек могло преводити са безбедност,што не искључује употребу израза сигурност тамо где то контекст дозвољава (нпр. safety assessment,у текстовима EUROCONTROL-a који су ми достављени, може се превести и као процена сигурности).Атрибутивно употребљено енгл. safety углавном преводимо нашим придевом безбедносни,нпр. safety alert = безбедносна узбуна (пазити да се не употребљава погрешан облик „безбедоносан“, „безбедоносна“).

Енглеско security не треба преводити као сигурност,него такође безбедност,a y многим случајевима и као обезбеђење, мере безбедности (мере обезбеђења) односно заштита. Примера ради, дефиницију из регулативе EUROCONTROL-a (Chapter 1, Definitions) „areas of an airport into which access is controlled to ensure security of civil aviation“ превео бих „делови аеродрома у које је приступ ограничен у циљу безбедности цивилне авијације“ (нема потребе да се буквално преводи глагол ensure,који би се у сваком случају сударао са именицом). Горе сам већ навео general security = општа безбедност у уводу Чикашке конвенције.

Што се тиче речи обезбеђење,она је у Речнику Матице српске под 2 (под 1 је глаголско значење, „обезбеђивање“) била дата искључиво као војни термин, што је преуско у поређењу с данашњом употребом. У новом Матичином „Речнику српскога језика“ (2007) дефиниција под 2 је проширена у „војна, полицијска јединица, цивилна организација, служба чији је задатак да некога, нешто обезбеди, осигура од напада, крађе, рушења и сл.“, што се подудара с конкретним значењем енглеског security. Отуда бисмо већ поменуто airport security преводили као безбедност аеродрома када значи стање, а аеродромска служба обезбеђења кад се односи нa органе задужене да одржавају то стање. Као што је у енглеском security уовом другом значењу настало скраћењем израза security service,и код нас се, ради краткоће у изражавању, у већини случајева може изоставити реч служба и рећи само обезбеђење,дакле и airport security = аеродромско обезбеђење.

За изразе safety management односно safety management system y Вашем писму се наводи да има примедаба на превод управљање безбедношћу одн. систем управљања безбедношћу,будући да је безбедност мисаона именица. Сматрам да и у овом случају може послужити реч обезбеђење,будући да поред апстрактног значења, као што смо видели, има и конкретно. Стога предлажем превод управљање обезбеђењем односно систем управљања обезбеђењем.

Академик Иван Клајн,
Председник Одбора за стандардизацију српског језика

29. октобра 2008.